PL EN
ok
YouTube Facebook
twitter instagram

Aktualności

2021-07-20

Sierpniowy Metal Hammer od dziś w sprzedaży

Najnowsze wydanie magazynu Metal Hammer właśnie trafiło do tradycyjnych punktów sprzedaży. Znajdziecie w nim między innymi wyjątkowy wywiad z zespołem…
2021-07-20

Koncert Vandenberg odwołany

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na świecie, polski koncert zespołu Vandenberg zostaje odwołany. Niestety plany koncertowe zespołu na 2022…
2021-07-15

Philip H. Anselmo & The Illegals - zmiana daty koncertu

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na świecie, trasa koncertowa zespołu Philip H. Anselmo & The Illegals zostaje przeniesiona na 2022 rok. R…
2021-07-12

Tori Amos - bilety na polski koncert już w sprzedaży

17 lutego w katowickim Spodku wystąpi jedna z największych indywidualności światowej sceny muzycznej. Znakomita amerykańska pianistka, autorka porusza…
 

form_kontakt

kod zabezpieczający
*Pole wymagane

 

I. Ogólne warunki uczestnictwa w koncercie:

       1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy jeżeli koncert nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Wykonawców, przy czym w takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikom koszt biletów.
       2. W przypadku zmiany daty koncertu, miejsca w którym koncert ma się odbyć lub  zmiany w programie imprezy, uczestnik decyduje czy weźmie udział w koncercie czy też zażąda zwrotu biletu od organizatora

II. Zasady bezpieczeństwa.

Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu do tego, co następuje:

 1. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
 2. Przy wejściu na teren obiektu widz zobowiązany jest okazać ważny bilet (zaproszenie) oraz poddać się kontroli służbom porządkowym, w zakresie określonym niniejszym regulaminem.
 3. Bilet dla osoby niepełnosprawnej, której towarzyszy opiekun opatrzony jest nadrukiem „Osoba niepełnosprawna plus jeden opiekun” zapewnia osobie niepełnosprawnej miejsce wyznaczone przez właściciela obiektu, przy czym opiekunowi przysługuje wyłącznie miejsce stojące
 4. Zabronione jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników takich jak broń palna, broń gazowa, paralizator, miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna, laser, wskaźnik laserowy, oraz przedmiotów które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych.
 5. Zabronione jest wnoszenie napojów alkoholowych , środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych, metalowych, plastikowych i parasoli.
 6. Zabronione jest wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom których ubiór narusza dobre obyczaje , jego elementy są niebezpieczne ( metalowe okucia obuwia , pasy z metalowymi ćwiekami, bransolety ostro zakończone, łańcuchy itp.) lub uniemożliwiają identyfikację ( szaliki zasłaniające twarz, kaptury, kominiarki) oraz noszą znamiona akcji reklamowej.
 7. Zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu – za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 8. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają prawa wstępu na organizowane imprezy pomimo posiadania ważnego biletu wstępu, a osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających ujawnione przy wejściu na obiekt zobowiązuje się do natychmiastowego opuszczenia obiektów pod rygorem ich wyprowadzenia przez służby porządkowe.
 9. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach i kartach wstępu. w przypadku miejsc siedzących uprawnia to do zajęcia miejsca siedzącego lub stania wyłącznie przed własnym miejscem siedzącym. w żadnym wypadku nie można stać w przejściach , na schodach lub innych drogach ewakuacyjnych.
 10. Wywieszanie transparentów plansz bez zgody organizatora oraz wznoszenie okrzyków o treści wulgarnej i obelżywej lub naruszającej dobre obyczaje jest niedozwolone.
 11. Ponadto zakazuje się:
  1. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku ( bariery, wygrodzenia, płoty, mury, dachy itp.),
  2. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,
  3. rzucania wszelkimi przedmiotami,
  4. sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela obiektu lub Organizatora.
 12. Wprowadzanie psów i kotów oraz innych zwierząt na teren obiektu jest zabronione (nie dotyczy wystaw i prezentacji).
 13. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych zostaną usunięte z obiektu bez prawa do zwrotu równowartości pieniężnej za zakupiony bilet wstępu.
 14. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na teren obiektu/ imprezy.
 15. Organizator ma prawo do rejestrowania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania się uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 16. Bezpieczeństwa na imprezie masowej strzegą oznakowane służby organizatora, legitymujące się identyfikatorami ze zdjęciem umieszczonym w widocznym miejscu.
 17. Organizator prosi o powstrzymanie się od zachowań w wyniku których wielokrotnie następowały urazy i kontuzje wśród uczestników koncertów:
  1. Surfowanie,
  2. Moching,
  3. Pogowanie,
  4. Wrzucanie przedmiotów na scenę .
 18. Organizator ostrzega , że podczas koncertu mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

III. Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej.

Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu do tego, co następuje:

 • Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcje imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu, nagrywającego audio-video.
 • Osoby które będą starały się wnieść na teren koncertu aparat fotograficzny, kamerę lub innego rodzaju sprzęt nagrywający audio video, będą musiały liczyć się z koniecznością przekazania go w depozyt, którego koszt wynosi 50 PLN.
 • Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłączne na terenie imprezy.
 • Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty (ceny) wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie.
 • Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
 • Odsprzedaż lub próba odsprzedaży biletu w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnienia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

IV. Warunki bezpieczeństwa.

Organizator zgodnie z Ustawą o ochronie imprez masowych zatrudnia służby porządkowe i informacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy.
SŁUŻBY TE UPRAWNIONE SĄ DO:

 • Sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej.
 • Legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości.
 • Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą na imprezę przedmioty, o których mowa w REGULAMINIE.
 • Wzywania osób do opuszczenia imprezy w przypadku braku uprawnień do przebywania na imprezie lub naruszenia postanowień regulaminu.
 • Ujęcia i niezwłocznego przekazywania Policji osób stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 • Usunięcia z miejsca imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają imprezę.
 • Nie wpuszczenia na imprezę osób, wobec których zostało wydane orzeczenie:
  - zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
  - zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w  związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101 i z 1995 r. Nr 89, poz. 443)
 • Nie wpuszczenia na imprezę masową osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w Regulaminie obiektu.

V. Organizator informuje i uprzedza.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 909). Przepisy karne ART.21

 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej:
  1. broń, inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega karze aresztu od 10 dni. 
  2. wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł. 
  3. napoje alkoholowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł. 
 2. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł. 
 3. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej przebywa w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności, o których mowa w  art. 17a ust. 3, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł. 
 4. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca jakikolwiek przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł. 
2007-09-20

CANDLEMASS / Cemetery of Scream - Kraków

Candlemass na jedynym koncercie w Polsce! Ta legendarna szwedzka formacja obchodzi w tym roku dwudziestolecie swojego istnienia i raz jeszcze udowodni, że w doom metalowej stylistyce nie ma sobie równych. W roli supportu wystąpi polska formacja Cemetery Of Scream. Zapraszamy!
więcej